Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Özellikleri

 

Geleneksel yöntemler yerine modern teknik ve araçlarla yürütülür.

 

•  Yazılı kurallara evrensel standartlara sahiptir.

•  Geçmiş değil gelecek odaklıdır.

•  Stratejik önceliklere göre yürütülür.

•  Sistemli ve süreklidir.

•  Nesnel güvence verir.

•  Objektiftir.

•  Denetimin tüm türlerini kapsar.

 

İç Denetimin Geleneksel Denetimden Farkı;

 

•  İşlemlerin mevzuata uygunluğunu aramaktan idareyi geliştirme amacına,

•  Hata arayıcılıktan iyi uygulama örneklerini ortaya koymaya ve yaygınlaştırmaya,

•  Uygunluk denetiminden tüm denetim türlerini kapsayıcılığa,

•  Geçmiş odaklılıktan gelecek odaklılığa,

•  Birey ve işlem odaklı olmaktan sistem ve süreç odaklılığa,

•  Rutinden risk bazlı denetime geçilmesine,

 

  imkan vererek geleneksel teftiş ve denetim uygulamalarından önemli ölçüde ayrışmaktadır. 

 

İç Denetim;

 

1) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

 

2) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi,

 

3) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması,

 

4) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi,

 

5) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi,

 

6) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması,

 

7) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesi,

 

alanlarını içerir.