Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Kuruluş

 

  • İç denetime ilişkin düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan ikinci ve üçüncül düzey düzenlemelerde yer almıştır.
     
  • 5018 sayılı Kanunda, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabileceği hükme bağlanmıştır.

  • Kanunun bu hükmü, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No 1) gereğince iç denetim biriminin kurulması ve başkanın görevlendirilmesine dair Müsteşarlık Makamının 24.04.2007 tarihli Onayı ve 2008 yılında Üst Yönetici ve iç denetçilerce imzalanan Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi uyarınca İç Denetim Birimi Başkanlığı oluşturulmuştur.
     
  • Bakanlık iç denetçi kadrosu 35 olup, Birimde halen Başkan dahil 7  iç denetçi görev yapmaktadır. Mevcut iç denetçilerin tamamı, Bakanlık merkez denetim elemanları arasından atanmıştır.