Uluslararası Standartlar
Fonksiyonel Bağımsızlık
Meslek İlkeleri
Güvence Verme
Değer Katma
Kalite Güvencesi

Başkanın Sunuşu

 

İç denetim, “kamu idarelerine değer katmak ve geliştirmek, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri” şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Kamu idarelerinde iç denetim faaliyeti ve bu faaliyeti yürütmek üzere oluşturulacak iç denetim birimleri ile atanan iç denetçilerin görev ve yetkileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer yasal düzenlemelerle ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

İç denetimin kapsamına ve yürütülmesine ilişkin düzenlemelerle, iç denetim, kamu idarelerinin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik, sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla, idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

 

Ülkemiz kamu yönetimi, modern yönetim anlayış ve yaklaşımına paralel olarak, uluslararası kabul görmüş standartlara dayalı yeni bir denetim sistemi, metodolojisi ve yaklaşımıyla tanışmıştır.

 

Bu yeni sistem, önceki denetim yapısı ve anlayışından çok farklı özellikler arz etmektedir. İç denetimin yönetime değer katma çabası, güvence ve danışmanlık sağlaması, mesleki kodları ve metodolojisi ile geleneksel teftiş ve denetim uygulamalarından temelde ayrıştığı görülmekte, bu yönde ülkemiz kamu yönetimine dahil edilmeye çalışılmaktadır.

 

AB ülkelerinde ve aday ülkelerin uyum çalışmaları kapsamında uluslar arası standartlara ve AB kriterlerine uygun, etkili bir iç denetim sistemi kurulması zorunlu görülmüş ve bu çerçevede ülkemiz kamu idarelerine iç denetçi atamaları yapılarak, 2007 yılında itibaren bu sistem oluşturulmaya başlanmıştır. 

 

Bakanlığımız İç Denetim Birimi, yeni denetim anlayışının bilincinde ve faaliyetlerin iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesi gereğine inanarak, işlemlerin mevzuata uygunluğunu aramaktan idareyi geliştirmeye ve katma değer yaratmaya, hata ve suçlu arayıcılıktan iyi uygulama örneklerini ortaya koymaya ve yaygınlaştırmaya, uygunluk denetimlerine özgülenmekten tüm denetim türlerini kapsayıcılığa, geçmiş odaklılıktan gelecek odaklılığa, birey ve işlem odaklı olmaktan sistem ve süreç odaklılığa, rutinden risk bazlı denetime geçmeyi amaçlayarak faaliyetlerini sürdürmek yönünde gayret göstermektedir.

 

Gelinen aşamada, iç denetimin henüz yeni olması ve ciddi engellerle karşılaşmış olmasına karşın, özverili çalışmalarla kısa sürede önemli bir seviye yakaladığı, Bakanlığımız ve diğer kurumların iç denetim faaliyet sonuçlarının, idarelerin faaliyet ve süreçlerinin yeterlilik ve etkinliğinin geliştirilmesi bakımından iç denetimin ne kadar önemli bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. 

 

Ancak, mevcut denetim kaynağının yetersizliği, yasal düzenlemelerde eksiklik ve yanlışlar ile uygulamadan kaynaklanan kısıtlar nedeniyle denetim metodolojisine uyum, belirlenen hedeflere ulaşılması ve denetimlerde kalite güvencesinin sağlanması için alınması gereken çok mesafe bulunmaktadır.

 

 Hami ÖRENAY                  

İç Denetim Birimi Başkanı